Hotel Shanker Lazimpat Kathmandu 44600 Nepal
 

Amadeus: FG KTM071

Sabre: FG 169154

Galileo/Apollo: FG 98623

Worldspan: FG KTMSH